Büschemer Absurditäten

 

 

 

Als Kinder bemerkten wir in Gesprächen von Erwachsenen, dass sie sich eher über Nichtigkeiten, Kleinigkeiten z. B. das Wetter, den Garten, über Andere austauschten. Bemerkten, dass die Gespräche sich eher im Kreis bewegten und nie richtig vorwärts kamen. Sich um sich selbst drehten, ohne einen richtigen Inhalt zu haben. Große Teile des Gespräches nur Bestätigungen des Schon-Gesagten, nur referierende Wiederholungen waren. Als Jugendliche machten wir uns über diese Büschemer Art der Kommunikation öfters mal lustig. Inzwischen literarisch belesen fanden wir Ähnlichkeiten zwischen diesem Büschemer Gebabbel und den absurden Situationen wie in Becketts Watt, Thomas Bernhards Kalkwerk. Und versuchten das Büschemer Aolldaogs-Gebatsch um Nichtigkeiten weiter zu absurden. Um dann irgendwann anhand des absurd-komisch Vorangetriebenem in tiefes homerisches Gelächter einzufallen. Die Bischemer Böse Buwe geben auf Seite 69 einen derartigen Verlauf kurz wieder:

 

"# Gudden Daach, Doud!

- Gudde Daach, Doud!

# Wuu gehst'n hie, Doud?

- Naus'm Roa(n), Doud.

# Woas, naus'm Hoa(n), Doud?

- Noa(n) Doud, naus'm Roa(n), Doud.

# Sou Doud, naus'm Roa(n), Doud?

- Jaa, Doud, naus'm Roa(n).

# Sou, Adee Doud!

- Hä? Ja sou, adee Doud! Adee Doud!"

 

Das wird nun aufgegriffen und fiktiv auf Büschemerisch Absurd weiter um sich selbst herumgeführt.

 

 

Aolldoags-Gebatsch in Büscheme

 

# Sou, waas moachsd denn?

- Iech laaf rüm.

# Sou, sou, rüm laafst

- Ja, ja, iech laaf hald rüm.

# Sou, sou. Wohii?

- Naus.

# Sou, sou. Naus.

- Ja, ja, naus.

# Aha, sou sou. Naus. Naus'm Roa?

- Naa, naus'm Hoa

# Sou sou, naus'm Hoa.

- Ja, ja. Naus'm Hoa

# Sou sou. Wuu annerscht laafst nit hi?

- Naa, nur naus'm Hoa.

# Aha, sou sou. Iech woar schoo loang nimmer daus'm Hoa.

- Sou sou, du woarsd doo schoo loang nit mr.

# Ja, ja, doo woar iech schoo goanz loang nimmer.

- Sou, sou, ja ja

# Ja, ja  iech biin schoa ewich loang nimmer hinnern Hoa kumme.

- Sou, sou. Warüm gehsd denn nit mied?

# Wouhii?

- Naus'm Hoa.

# Iech woar aa schoo loang nimmer am Roa.

- Aha, sou sou. Do waor iech aa schoo long nimmer dort.

# Sou sou, doo woarst du schoo loang nimmer dort.

- Ja, ja. Sou, sou

# Iech waas schoo gar nimmer wies dort aussiehd.

- Wuu?

# Am Roa.

- Sou, sou am Roa.

# Unn du. Wann woarsd du es letzde Moal dort?

- Kaonn iech nit soage. Gestern uff jedenfalls nit.  Unn vorher aa nit.

# Sou sou, gestern aa nit.

- Ja, ja. Sou, sou.

# Unn woas moachst du denn de loange Doach?

- Iech woard meistens.

# Sou sou. Du woardest.

- Ja ja, sou sou,

# Ja uff woas denn?

- Uff alles Mögliche.

# Sou sou.

- Ja, ja, obs hoald woas geit.

# Sou sou. Unn hots schoo woas gewe?

- Na na, niix.

# Sou sou.

- Ja ja.

# Gäwe hots alsou noo nix.

- Ja ja.

# Sou sou.

- Ja ja.

# Awwer häud ist eigentlich koa Wedder um zum Roa zuu gehne.

- Sou sou, ja ja

# Häud ist überhaupt koa Wedder.

- Sou sou. Gestern awwer woar a goanz anneres Wedder.

# Ja ja.

- Sou sou. A Wedder züm an de Hoa gehne.

# Sou sou.

- Ja ja.

# Awwer aom Hoa hoab iech nix verloore.

- Sou sou. Iech aa nit. Nur gugge.

# Sou sou, deshalb geh iech a nid hii.

- Sou sou niid zuum Roa?

# Na, niid zum Hoa.

- Sou sou. Awwer iech geh jetzt.

# Sou sou, zum Roa?

- Na naus zum Hoa.

# Sou sou zum Hoa.

- Ja ja.

# Doo wolldest doach schoo voor a halwe Stunn hiigehne!

- Sou sou, soviel Zeid is schoo vergannge?

# Ja ja, sou sou, die Zeid vergeht hoald.

- Jaa, wi di Zeid nuur vergehd.

# Jaa, di Zeid vergeht. Aa wenn-mr nix duud.

- Sou sou, ja ja. Doo host recht

# Ja, ja doo hob iech räächt.

- Sou sou. Vonn doo aus betrachded bräucht iech goar nid zuom Hoa gehe.

# Sou sou. Bräuchtessd du nid.

- Ja, ja. Is aa koa wedder.

# Sou sou. Is werkli koa weeder.

- Is überhaupt koa wedder.

# Sou sou, überhaupt koa wedder.

- Ja ja, doo bleib iech liewer hiir. Unn geh nid zum Hoa.

# Sou sou duu bleiwst hiir

- Ja ja.

# Sou sou. Awwer iech hoab eigentli gaor koa Zeit zum hiir zu bleiwe.

- Sou sou, warüm denn nid?

# Iech wolld nur sehe, wer niid zum Hoa gehd.

- Sou sou

# Unn jetzerd woas iech's. Iech hoab dich gfunne.

- Sou sou, mi hoast gfunne.

# Ja ja, diech hoab ich gfunne. Der, der nid zum Hoa gehd.

- Sou sou, doo host du mi gfunne.

# Ja ja, genau diech haob iech gfunne.

- Sou sou. Unn was moachst denn sunst de goanze Doach?

# Niix anneres.

- Sou sou. Doo host awwer Glück ghoabt, dass miich gfunne hoast.

# Ja ja, woas für a Glück, dass iech diich gfunne hoab.

- Sou sou.

# Ja ja. Wer gehd denn häud schoo nid naus de Hoa bei dem Wedder.

- Sou sou.

# Du unn Iech. Miir sinn dii zwaa Oanzigste, di nid naus de Hoa gehne.

- Sou sou. Nuur du unn iech ned.

# Ja, ja. Sou iss ess.

- Sou sou. Wiir bleiwe hiir. Nur wiir zwoa.

# Ja, ja, nur duu unn iech net.

- Sou sou. Iss hoald a koa wedder für diech unn miech.

# Ja, ja. Üwwerhaupt koa wedder für miech unn diech um zum Hoa zu gehne.

- Sou sou. Sou iss es. Unn so bleibst aa.

# Ja, ja genau sou iss es. Sou sou.

- Du, warüm gehnmr nid zum Hammel. Unn drinke oanen?

# Jetzd versteh Ieh di endli. Alsou gehnmr zum Hammel. Und dringe oanen. Oder aa zwaa. Oder noo mehr.


- Bevoor wir zuom Hammel gehne. A Froach noo: Hoast du aa souviil Stoa in deim Garde?

# Jaa freili. Besunners dieses Joar. Souvill wie noo ni!

- Sou, sou. Hoast du also a mr Stoa als Schnegge im deim garde dies Joar!

# Freili, freili. Iech woas goar net wou di herkumme.

- Von deim Naochboar. In dejn Garde nejggmisse!

# Sou, sou. Voon mejm Naoachboar. Wuher waast du denn dös?

- Goanz Büscheme red drüwr. Üwwer die vile Stoa in der Gmoa. Üwwer die vile Stoa im Garde.

# Sou, sou di ganz Gmoa red drüwwer. Unn woas moache si dageeche?

- Werfe hoald die Stoa in de Naochboars Garde.

# A sou, a sou. Jetzt endli woas I wou des herkümmt. Doo schmeis iech hald die Stoa aofaoch zrück. In Noachboars Garde.

- Sou, sou. Doo musst awwer früher als sunst uffstehe.

# Warüm denn?

- Di meisde Stoa werde hoald goanz früh in de Garde vom Noachboar nejgmisse. Je früher, umso besser.

# Doo geh iech hoald gaor net ins Bett. Dann bin iech bstimmt der Ärschde, der di Stoa nüwwer schmeist.

- Sou sou, du gehsd gaor net ins Bett. Unn schmeisd die  viile Stoa als ärster nüwer.

# Doo kenn iech nix. Du kennst mi doch.

- Sou sou, iech kenn di. Iech glab diir jedes Word.

# Sou, sou. Des is haold scho a Bloach mit aol di Stoa in der Gmoa. Di müsse wech. Irgendwie.

- Sou sou. Wenns jetzt a noch näwe de Stoa a noo viil Schnegge gäb.

# Hör mr uff. Iech hoab gnuch zu due mit all de Stoa.

- Sou sou. Iss wärgli schlimm mit aoll de Stoa in unnere Gmoa. Unn koaner waas warüm. Wu di uff oamal all herkumme.

# Mr sinn hoald a stoareiche Gmoa. Mr sieds jo aa am Edelberch. Wuu si aol di gaonze Stoa uff di viele Stoarasseln gsammelt hoawe.

- Sou sou, ja doo siehd mrs. Di viile Stoa. Oan nach dem aonnere. Uff so große Haufe. Unn jetzt kumme se wiedder in die Gmoa zurück. In all di Garde.

# Sou sou. Die solld die Gmoa widder nuff de Edelberch schaffe loasse.

- Doo hoast recht. Sou sou. Die Gmoa muss härr. Unn die Stoa wech schaffe loasse.

# Freili. Doo muss die Gmoa härr. Unn die Stoa wech schaffe loasse.

- Awwer bevoor mr uff die Gmo gehne, gehn-mr jetzt zum Hoammel. Unn drinke endli aon. Oder zwoo. Oder noch mr.

# Sou, sou. Gehn mr haold zuärschd zum Hammel. Unn dann uff die Gmoa.

- Sou sou. Zuärschd zum Hammel unn dann uff die Gmoa.

# Freili. Unn mr sollde a a Paor Stoa uff die Gmoa mitnemme.

- Sou, sou. ä gudi Idee, iech hoab noo gnuch Stoa in mejm Garde. Di iech noo nid zum Nachboarn nüwwer gmisse hoab.

# Sou, dann nämme mr di hoald mid zum Hammel und dann uff die Gmoa.

- Sou mache mrs. Gnuch gred jetzt.

 

# Awwer bevour mr gehe. Aa Froach noo.

- Sou sou, Aaa Froach noo.

# Ja, ja nuur oane.

- Awwer waos voor oane?

# Des soach ieh diir jetzt. Geits a am Hoa mehr Stoa als sunst?

- Woas iech ned. Waor ned aom Hoa.

# Unn am Roa?

- Woas iech aa ned. Waor ned aom Roa. Waor loang nimmer am Roa und aa nid am Hoa.

# Sou sou, woass alsou koaner obs mr Stoa am Roa odder am Hoa geid?

- Freili, dess woas koaner. Besunners koaner der nid am Hoa odder am Roa war.

# Wer woas denn sunst bscheid üwwr die Stoa?

- Vielleicht die Gmoa?

# Sou sou, die Gmoa

- Ja freili die Gmoa. Di muss bescheid wisse. Di wärrde a drvoor bezoald.

# Doo host rächd. Di Gmoa muss ess wisse.

- Bevor iech zum Roa oder zum Hoa geh, geh iech uff die Gmoa.

# Sou, sou. Doo host rächd. Awwer bevour mr zum Roa, odder zur Hoa, odder Gmoa gehne, gehn mr zum Hammel und dringe oane.

- Sou sou, freili freili. Ärschd zum Hammel. Dann wärds scho besser gehne. Iech woas aa scho nimmer aus und ein. Hoa, Roa, Stoa, Gmoa. Mr wärd scho goanz schwummrig.

# Sou sou. Des iss hoald aa a richdich Durchoaneinder häud. Voor lauder Hoa, Roa, Stoa, Gmoa. Mr woas wergli nimmer woran mr iss.

- Freili, freili. Dr Hoa is am Hoa, dr Roa am Roa, di Stoa sinn in der Gmoa.

# Woas? Woas? Ieh denk dr Hoa is dr Hoa is dr Hoa. Dr Roa is dr Roa is dr Roa. Di Stoa senn Stoa senn Stoa. Unn di Gmoa is die Gmoa is di Gmoa.

- Vunn woass reds denn nuu? Iech versteh goar nix mr. Iss denn nu dr Hoa dr Roa unn die Stoa die Gmoa?

# A woas. Du bischd goanz durchoanander. Mr gehn jetzd zuom Hammel unn dringe oan. Oder aa zwoo. Oder no mr.

- Doo host rechd. Wenn iech oan gedrunge hob, oder a zwo, oder no mr, dann waos iech a widder, um woas unner laonges Gebatsch siech üwwerhaubt gedreht hot. Loss unns gehne.

 

 

# Bevoor mr gehne, noo oan Gedoange. Iech hob gedoacht, du kenndst den Soatz vunn dr Gertrude Stoa, dr Hoa iss der Hoa iss der Hoa.

- Naa, denn kenn iech nid. Sou änn Geälbere. Dr Hoa iss der Hoa iss dr Hoa. Red Büschemerisch. Unn ned Gertrude Stoanisch. Werr iss denn di üwwerhaupt? Is di vunn Houf Stoaboach?

# Naa, naa. Des iss ä Emanzipierde.

- Woas voor oane? Woas voor a Diier?

# Ä Emanzipierde.

- Kenn iech nid. Hoab iech noo nii woas dovoo ghörd.

# Sou, sou. Liesd denn du koa Zeidung?

- Na, nix. Drvoor hoab iech koa Zeid. Bsunners nid wenn iech zum Hoa gehen will.

# Awwer mr wolle doch zum Hoammel gehne.

- Awwer a dort kenn iech koa Gertrude Stoa. Woar di üwwerhaupt scho am Hoa?

# Naa, nid ammool am Roa.

-  Woas iss denn des voor oane? Woar nid am Hoa, nid am Roa. Unn nennd sich Stoa? Iss di üwwerhaupt vunn unsrer Gmoa?

# Noa. Iss si ned.

- Ja warüm reds denn üwwerhaupt vunn dere?

# Des nennd mr häud Kuldur. Souwas.

- Kuldur. Hör mr blos uff mid soulche Bosse. Wenn Kuldur änn Schwardemoage wärr, däd iech woas vunn Kuldur verstenne. Awwer sou! Na, na, na

# Sou, sou, sou

- Ja, ja, ja.

# Iech soach dir nuur noach oans. Di Kuldur is koan Schwardemoage.

- Dann hoawwe mr gnuuch gred. Wenn di Kuldur koan  Schwardemoage iss, dann hot si in Bischeme aa nix zu suuche.

# Freili, freili.

- Wädder am Hoa noch am Roa. Unn schoo loang nid in der Gmoa.

# Loass unns nuu ändli zum Hoammel gehne. Doo könne mr des ausdisputiere.

- Vor allem oan dringe. Odder zwoo. Odder aa noo mr.

 

 

# Alsou, mr gehn nit noa de Roa. Mr gehn nit noa de Hoa. Mr gugge nid noa de Stoa. Unn gehn erst spöter uff di Gmoa.

- Awell, awell, sou dunn mr des. Nid noa de Roa. Nid noa de Hoa. Unn gugge nid noa de Stoa. Unn wenn mr alles erledicht hoawwe gehn mr uff die Gmoa. Mitsamt de Sto di mr hoawwe.

# Sou sou, sou mache-mr es. Di gaounze Gmoa geht noa de Hoa. Unn nid noa de Roa. Nur wir zwo gehn uff die Gmoa mit unnere Stoa. Unn koa Mensch gehd noa de Roa.

- Sou iss, sou soll es sei. Die Gmoa geht noa de Hoa. Unn wir beide gehn uff die Gmoa mit unnere Stoa.

# Ja, iss denn dann üwwerhaupt oaner uff dr Gmoa denn dann do für uns beide unn unnere Stoa? Wenn di alle uff der Hoa sinn? Unn koaner am Roa.

- Koa Sorch. Doch nid die gaonz Gmoa. Di muss doch schaffe uffm Roadhaus. Nur die Gmoa, die nid schaffe dud. Di gehn noa de Hoa. Unn nid oaner gehd uff de Roa.

# Woas leids oan mr, wer wohii geht. Di Gmoa gehd dohii, unn die Gmoa geht dorthii. Di oane uff de Hoa, die annere bleiwe uff der Gmoa. Koaner iss uffm Roa.

- Mr sollde zum Hammel gehne, bevoor alles zu komblizierd wärrd. Sonst iss der Hoa am Roa, der Roa iss nimmer doa, koaner geht zum Hoa noa, unn die Gmoa iss koa Gmoa, di uff der Gmoa im Roadhaus schafft. Äa ächtes Durchaonand wärr des.

# Also gehn mr ändli noa zum Hammel. Unn lasse aon noa loaffe. Noa in de Gurchelschlund.

- Awell, awell. Sou muss es laffe. Nunner die Gurchel. Des gudde Bier voom Hammel. Net noa de Hoa. Odder noa de Roa. Noa die Gurchel. Besser a boor gsuffe als oanmal zuviel zum Hoa noa gloaffe.

# Sou, sou, doo host freili Recht gsocht. Sou mach-er mr des. Auf zum Hammel. Damit alles noch a guuds Änd nimmt.

- Hammel. Uffgebasst. Mr kumme. Unn dringe oan. Odder aa zwaa. Odder aa noo mr.